Hall of Fame

Winners of the Golden Pliers

 • 1969  Selby Olsen
 • 1970  Selby Olsen
 • 1971  Bill Schuler
 • 1972  Bill Schuler
 • 1973  Bill Schuler
 • 1974  John Fagan
 • 1975  John Fagan
 • 1976  Bill Schuler
 • 1977  Bill Schuler
 • 1978  John Fagan
 • 1979  John Fagan
 • 1980  Ernie Schicker
 • 1981  Neville Prince
 • 1982  Ernie Schicker
 • 1983  Ernie Schicker
 • 1984  George Schuler
 • 1985  Trevor Woolston
 • 1986  Nick Liefting
 • 1987  Trevor Woolston
 • 1988 Neville Prince
 • 1989 George Schuler
 • 1990 Paul Van Beers
 • 1991  George Schuler
 • 1992  George Schuler
 • 1993  George Schuler
 • 1994  Dennis Brightwell
 • 1995  Paul Van Beers
 • 1996  Paul Van Beers
 • 1997  Nick Liefting
 • 1998  George Schuler
 • 1999  Paul Van Beers
 • 2000 Paul Van Beers
 • 2001  Paul Van Beers
 • 2002  Wayne Newdick
 • 2003  Paul Van Beers
 • 2004  Paul Van Beers
 • 2005  Owen Peterson
 • 2006  Owen Peterson
 • 2007  Paul Van Beers
 • 2008  Paul Van Beers
 • 2009  Owen Peterson
 • 2010  Paul Van Beers
 • 2011   Paul Van Beers
 • 2012  Paul Van Beers
 • 2013  Shane Bouskill
 • 2014  Shane Bouskill
 • 2015  Tim Stafford
 • 2016  Shane Bouskill
 • 2017  Shane Bouskill

 

 

 

 

 

 

 

Winners of the Doubles

 • 1969  R Lord and P Bruce
 • 1970  Bill Schuler & Wally Schuler
 • 1971  no doubles event
 • 1972  Arthur Schuler & Gerald Amos
 • 1973  Bill Schuler & Wally Schuler
 • 1974  P Davies & A Kerley
 • 1975  Bill Schuler & Wally Schuler
 • 1976  Bill Schuler & Wally Schuler
 • 1977  Ernie Schicker & Albert Schuler
 • 1978  Leith Chick & Dave Gilman
 • 1979  no doubles event
 • 1980  Leith Chick & Allan Schuler
 • 1981  Ernie Schicker & Arthur Schuler
 • 1982  Leith Chick & Nick Leifting
 • 1983  Leith Chick & Allan Schuler
 • 1984  Leith Chick & Allan Schuler
 • 1985  Leith Chick & Allan Schuler
 • 1986  Nick Leifting & Neville Prince
 • 1987  Leith Chick & Allan Schuler
 • 1988 Colin Browne & Dennis Brightwell
 • 1989 Trevor Woolston & Len Walling
 • 1990 Trevor Woolston & Len Walling
 • 1991 Leith Chick & Allan Schuler
 • 1992 Paul Van Beers & Len Walling
 • 1993 Leith Chick & Allan Walling
 • 1994 Adam Chick and Allan Schuler
 • 1995 Paul Van Beers & Marty Sutherland
 • 1996 Nick Leifting & Colin Browne
 • 1997 Ken Channings & Rob Baty
 • 1998 Allan Schuler & Gordon Hansen
 • 1999 Nick Leifting & Colin Browne
 • 2000 Ivan Jacobson & Nigel Higgins
 • 2001 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2002 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2003 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2004 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2005 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2006 Owen Peterson & John Steedman
 • 2007 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2008 Wayne Newdick & paul Van Beers
 • 2009 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2010 Wayne Newdick & Paul Van Beers
 • 2011 Wayne Newdick & John Steedman
 • 2012 Shane Bouskill & Gordon Hansen
 • 2013 Shane Bouskill & Gordon Hansen
 • 2014 Paul Van Beers & Jason Van Beers
 • 2015 Mark Lambert & Jeff Joines
 • 2016 Mark Lambert & Jeff Joines
 • 2017 Shane Bouskill & Tony Bouskill

Winners of the Gallagher Shield at Central Districts Fieldays

 • 2005  Gordon Hansen & Dean Hales
 • 2006  Ken Channings & Stephen Hooper
 • 2007  Ken Channings & Stephen Hooper
 • 2008  Shane Bouskill & Gordon Hansen
 • 2009  Paul Van Beers & Wayne Newdick
 • 2010  Ken Channings & Stephen Hooper
 • 2011  Jeff Joines & Matt Jones
 • 2012  Shane Bouskill & Gordon Hansen
 • 2013  Jason Van Beers & Paul Van Beers
 • 2014  John Steedman & Wayne Newdick
 • 2015  Tim Stafford & Matt Jones
 • 2016  Jeff Joines & Mark Lambert
 • 2017 Tim Stafford & Jeff Joines